PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ KLIMATYZATORA ORAZ SYSTEMU GASZENIA POŻARU

                                                                                               

                                                                                                                 Rzeszów, dn. 31.01.2017 r.

Oznaczenie postępowania:

MOR-ZP-24/1/2017                                                                                                                                              

 

 

MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIE OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ KLIMATYZATORA ORAZ SYSTEMU GASZENIA POŻARU

 

I. Nazwa sprzedającego:

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19, 35-035 Rzeszów, NIP: 8131107843

 

II. Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest klimatyzator oraz system gaszenia pożaru (zwane dalej ,,urządzeniami’’), stanowiące mienie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Cena oszacowania urządzeń przeznaczonych do sprzedaży, ustalona na podstawie wartości rynkowej sprzętu wynosi 36 295,11 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych, 11/100).

Podana cena jest ceną brutto, która zawiera podatek VAT 23%.

Powyższa cena jest zarazem ceną wywoławczą.

 

III. Dane identyfikacyjne urządzeń:

1. Klimatyzator Fujitsu:

- jednostka zewnętrzna – AOYD45LATT

- jednostka wewnętrzna – ABYA45LCT

 

 2. Instalacja (system) automatycznego gaszenia pożaru, gazem FM200.

System bazuje na centrali automatycznego gaszenia IGNIS 1520M firmy POLON Alfa. Na całość instalacji składają się:

- centrala IGNIS 1520M wraz z akumulatorami,

- czujka optyczna dymu DOR-40 z gniazdem G-40 – 2 sztuki,

- przycisk START PG-1,

- przycisk STOP PG-1,

- sygnalizator akustyczno-optyczny SAK-9,

- sygnailzator SE-1,

- sygnalizator SW-1,

- stojak butlowy z 1 butlą gazu FM200 (66,5 kg gazu FM200),

- elektrozawór zwalniający butli,

- dysza 1 ¼’,

- rura ocynkowa bez szwu 1 ¼’ – 6 mb.,

-  klapa odciążająca SMAY 450x350,

- listwa metalowa LLK Bitner,

- przewód HDG’s 2x1mm2,

- przewód HDG’s 4x1mm2,

- uchwyt paskowy,

- masa ognioochronna PROMAT,

- farba RAL.

 

Rok zakupu i instalacji: 2011.

 

IV. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Złożenie formularza ofertowego wraz z oświadczeniem (stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie nr 4/2017, z dnia 31.01.2017 r.), w terminie do dnia 15.02.2017 r., do godz. 12:00. Formularz ofertowy można pobrać na stronie MOR pod adresem:  www.muzeum.rzeszow.pl

 

2. Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę oferenta,

- adres siedziby oferenta,

- w przypadku osoby prawnej NIP oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- oferowaną cenę,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.

 

3. Ofertę można składać na klimatyzator oraz system gaszenia pożaru, jako całość. Nie jest możliwy zakup poszczególnych części składowych.

 

4. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg okresu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

V. Wadium, jako zabezpieczenie wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu:

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości 10 % ceny wywoławczej urządzeń, co stanowi w zaokrągleniu do pełnego złotego kwotę 3 630,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych, 00/100). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 14.02.2017 r., do godz. 15:00 w siedzibie MOR przy ul. 3 Maja 19, 35-035 Rzeszów lub na konto MOR Bank BZWBK nr: 31 1500 1100 1216 5000 8762 0000.

 

2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia urządzeń. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik postępowania, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy.

 

3. Ofertę wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium należy złożyć w sekretariacie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie ul. 3 Maja 19, 35-035 Rzeszów pok. 209.

 

VI. Pozostałe informacje:

1. Urządzenia można oglądać do 14.02.2017 r., w godzinach od 9:00 do 14:00, w budynku Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie przy ul. Niedzielskiego 2, po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu oględzin z właścicielem obiektu, w obecności pracowników MOR.

 

2. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w przetargu i wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie.

Postąpienie ustala się w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100).

3. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostanie dodatkowo przeprowadzona ustna licytacja. Sprzedający wyznaczy jej termin i powiadomi o nim niezwłocznie oferentów, którzy złożyli takie same oferty cenowe.

6. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w miejscu i terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania, podpisania umowy i otrzymania faktury.

8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy (umożliwienie demontażu urządzeń), następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto oraz po podpisaniu umowy sprzedaży (stanowiącej załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie nr 4/2017, z dnia 31.01.2017 r.), i protokołu zdawczo - odbiorczego (stanowiącego załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie nr 4/2017, z dnia 31.01.2017 r.).

 

9. Nabywca zobowiązany będzie do wskazania dokładnego terminu demontażu urządzeń z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Prowadzenie prac demontażowych możliwe będzie w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00. O terminie demontażu urządzeń zostaną powiadomieni inni użytkownicy pomieszczenia w budynku PCEN w Rzeszowie przy ul. Niedzielskiego 2. Prace demontażowe muszą być prowadzone w taki sposób, aby zabezpieczyć mienie znajdujące się w ww. pomieszczeniu przed zniszczeniem. Ubytki ścian i tynku powstałe w wyniku demontażu urządzeń muszą zostać uzupełnione w zakresie i terminie uzgodnionym z Dyrekcją PCEN w Rzeszowie. Nabywca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność za uszkodzenie mienia osób trzecich w przypadku niezachowania szczególnej ostrożności, nieprzestrzegania przepisów BHP i p.poż., wykonywania prac przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w tego typu pracach.

 

 

Zatwierdził

Bogdan Kaczmar

 Dyrektor MOR w Rzeszowie

 

 

Powrót