Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie dawnej Ziemi Sandomierskiej w świetle badań archeologicznych 2001-2010

"Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie dawnej ziemi sandomierskiej w świetle badań archeologicznych 2001-2010" to dwuletni projekt realizowany dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo kulturowego Priorytet Ochrona zabytków archeologicznych.
Zadanie ma na celu opracowanie i publikację materiału pozyskanego w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w latach 2001-2010, w obrębie średniowiecznego i nowożytnego zamku w Czudcu (obecnie Przedmieście Czudeckie stan. 7, woj. podkarpackie). Podjęta akcja badawcza doprowadziła nie tylko do odsłonięcia i rozpoznania zamkowych murów, ale również do odkrycia funkcjonującego tutaj wcześniej grodziska wczesnośredniowiecznego. Wyniki badań dają podstawę do nowego spojrzenia na kwestię zagospodarowywania pogórzy podkarpackich na przełomie wczesnego i późnego średniowiecza, znajdujących się wówczas w strefie ścisłego pogranicza polsko-ruskiego. Planowana publikacja pozwoli zapoznać się z nowymi ustaleniami szerszemu gronu archeologów i historyków.  

 

Dofinansowanie MKiDN łacznie 70.000,00 zł, z tego:
2016 r. - 39.000,00 zł
2017 r. - 31.000,00 zł 

Powrót